Všeobecné podmienky pretekov Liptov Ride

Všeobecné podmienky preteku Liptov Ride (ďalej už len „pretek LR“) stanovujú podmienky pre registráciu a účasť na preteku a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov v znení neskorších predpisov.

Organizátorom preteku LR je občianske združenie Liptov Ride so sídlom Žiarska 601/1, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 50076345 (ďalej už len „Organizátor“).

 

Dátum preteku LR

Pretek LR sa uskutoční na území Slovenskej republiky, v regióne Liptov v termíne 07.04.2018.

 

Účastníci preteku LR

Účastníkom preteku LR je každá fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na pretek LR zaregistrovaním tímu na web stránke organizátora www.liptovride.sk a súčasne uhradila registračný poplatok vo výške 100 eur pri registrácií tímu do 31.3.2018. V prípade jednotlivcov je registračný poplatok vo výške 60 eur pri registrácii do 31.3.2018.

V prípade účasti osôb mladších ako 18 rokov je základnou podmienkou účasti na preteku LR predloženie písomného súhlasu zákonného zástupcu najneskôr pri osobnej prezentácii dňa 07.04.2017 takejto osoby na pretek LR.

V prípade, že osoba mladšia ako 18 rokov organizátorovi nepredloží takýto písomný súhlas alebo  tento písomný súhlas bude obsahovať nepravdivé či sfalšované údaje, vyhradzuje si organizátor právo neumožniť takejto osobe štart na LR.

 

Registrácia na pretek LR

Registráciou na pretek LR vyslovuje uchádzač súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami preteku a tým sa zaväzuje ich dodržiavať v plnom rozsahu.

Spôsob registrácie na pretek LR je na web stránke organizátora www.liptovride.sk.

Osobná registrácia priamo počas podujatia v mieste prezentácie nie je možná.

Organizátor má právo stanoviť horný limit počtu registrovaných družstiev z kapacitných, bezpečnostných alebo aj z iných dôvodov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín ukončenia registrácie alebo ju kedykoľvek ukončiť.

Každý účastník sa môže zaregistrovať aj na viac zvolených disciplín v rámci preteku LR.

 

Platnosť a akceptovanie prihlášky na pretek LR

Prihláška, ktorá nie je do dátumu stanoveného v potvrdzovacom emaile uhradená na účet organizátora sa považuje za neúplnú, a preto je považovaná za neplatnú. Takémuto tímu a jeho členom nevzniká nárok na štart na preteku LR a to ani v prípade zaplatenia štartovného po termíne splatnosti.

Dňom úhrady registračného poplatku sa rozumie deň  pripísania registračného poplatku  v celej  výške na účet organizátora.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku a tak neumožniť štart na preteku LR, a to aj v prípade včasného uhradenia štartovného ak účastníci uviedli v prihláške nepresné, neúplné či dokonca klamlivé údaje.

 

Platba registračného poplatku

Výšku registračného poplatku vyhlasuje každoročne organizátor.

V prípade poukázania nižšej sumy ako je stanovená, považuje organizátor takúto prihlášku za neplatnú a vyhradzuje si právo ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.

Platba registračného poplatku je možná  bezhotovostným spôsobom v prospech bankového účtu organizátora.

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2700934639/8330  

IBAN: SK8683300000002700934639

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Vrátenie štartovného

Vrátenie štartovného v plnej hodnote a odhlásenie prihláseného tímu z preteku LR je možné do dňa 15.02.2018.

Po tomto termíne si organizátor vyhradzuje právo viac nevrátiť štartovné. Registrovaný tím, ktorý sa nedostaví na prezentáciu, nevyzdvihne si svoje štartovné číslo a nedostaví sa na štart preteku LR, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných platieb.

 

Bezpečnosť účastníkov a vylúčenie z preteku

Organizačné pokyny k účasti na podujatí oznámi organizátor účastníkom podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na web stránke organizátora) pred konaním preteku LR. Každý účastník preteku LR je povinný tieto pokyny dodržiavať počas celej doby trvania preteku.

Každý účastník preteku LR je rovnako povinný dodržiavať pokyny označených členov organizačného tímu preteku LR a usporiadateľov preteku LR počas celej doby trvania preteku.

Organizátor je oprávnený vylúčiť a diskvalifikovať z preteku tím, ktorého člen poruší ktorúkoľvek  podmienku preteku (napr. v prípade preukázateľného nedodržania predpísanej trate,  použitia nedovolených a pre danú disciplínu neštandardných pomôcok napr. zvierat, ohrozovania seba či ďalších súťažiacich, podvádzania alebo v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi a pod.) alebo tím, ktorý ktorúkoľvek podmienku preteku nesplnil alebo  počas trvania preteku prestal spĺňať a to aj so  spätnou účinnosťou.

Vylúčením z preteku členom tímu nevzniká nárok na výhru ani na vrátenie uhradeného registračného poplatku.
Členovia zdravotnej služby preteku LR sú oprávnení zakázať účastníkovi štart alebo pokračovanie v účasti na preteku LR v prípade, ak ide o ochranu zdravia účastníka na základe objektívnych zdravotných dôvodov.

 

Vylúčenie zodpovednosti

V prípade, ak je organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, vojny, terorizmu alebo inej hrozby pretek LR ešte pred jeho začiatkom (štartom) alebo už v priebehu podujatia zrušiť, nevzniká účastníkom nárok na vrátenie štartovného vzhľadom k tomu, že na strane organizátora vznikli náklady na prípravu preteku LR už v čase pred samotným aktom zrušenia preteku. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení takýchto nákladov vrátiť účastníkom časť štartovného.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate v prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov preteku.

Všetci účastníci preteku LR štartujú na vlastnú zodpovednosť a tým preberajú plnú zodpovednosť na seba za akékoľvek nehody a zranenia. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na preteku LR, ani s cestou a pobytom v mieste konania preteku LR.  Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny preteku LR.

Každý účastník preteku LR je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie a je si vedomý, že štandardné poistenie sa nevzťahuje na adrenalínové športy ako napr. “freeride” alebo vodný slalom.

Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady ani náhrady škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na preteku LR alebo v súvislosti s výhrou.

Organizátor nemá nárok voči účastníkom na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s organizovaním preteku LR.

 

Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účastník preteku LR dáva súhlas občianskemu združeniu LIPTOV RIDE, Žiarska 601/1, 03104 Liptovský Mikuláš, IČO: 50076345 na spracovanie svojich osobných údajov za účelom identifikácie účastníka pre potreby zdravotnej a bezpečnostnej služby MMM, za účelom spracovania a publikovania štartových a výsledkových listín, merania času, platby štartovného a vedenia evidencie účastníkov počas doby konania preteku LR.

Účastník prihlásením sa na pretek LR dáva organizátorovi súhlas s použitím svojich fotografii, písomných prejavov, filmových záznamov a iných záznamov týkajúcich sa jeho osoby    poskytnutých organizátorovi alebo vyhotovených organizátorom v priebehu preteku a to pre účely ich zverejnenia na web stránke preteku alebo organizátora, pre komerčné ako aj informačné účely na všetkých komunikačných médiách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok.

Účastník prihlásením sa na pretek LR dáva organizátorovi súhlas s odberom aktualít týkajúcich sa preteku LR prostredníctvom emailu. Na požiadanie emailom je možné kedykoľvek sa z odberania aktualít odhlásiť.

 

Záverečné a osobitné ustanovenia
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 30.12.2017. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok účasti na preteku LR.